Repertoire

Selection

Zhou Long (born 1953) – Konghou for soprano, Erhu, Pipa, Guzheng and string orchestra

Zhou Long – Shi Jing Cantata for Soprano and orchestra

Zhou Long – Five Chinese folk songs for Soprano, Pipa, Erhu, Guzheng and string orchestra

Lou Harrison – Concerto for Pipa and string orchestra

Chen Yi (born 1953) – “Like in a Dream” for Soprano, Pipa and Guzheng

Chen Qi Gang – for Beijing opera singer, Erhu, Guzheng and chamber orchestra

Zhang Zhiye (born 1935) – Yi Zhi Hua for Erhu und Guzheng

Chen Xiaoyong (born 1955) – Circuit for Guzheng solo